Posaunenkonzert: Symbolbild (c) Alexey Baskakov / iStockphoto